• Kuber Yantra

  • Lakshmi Charan Paduka

  • Mahalakshmi Yantra

  • Navgraha Yantra

  • Shree Yantra

  • Shri Kuber Dhanlakshmi Dhanvarsha Yantra Kit

  • Shubh Labh Yantra or Shri Lakshmi Ganesh Maha Yantra